Inschrijfformulier

 

Gegevens leerling 

Gegevens wettelijke vertegenwoordiger
Algemene voorwaarden

1. De aanmelding voor een cursus vindt plaats door middel van inleveren van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Hiermee verklaart men zich tevens akkoord met de algemene voorwaarden. Ook kan men zich aanmelden via de website. Met het accepteren van de algemene voorwaarden is de inschrijving rechtsgeldig.

2. Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van bovengenoemde formulieren.

3. Bij inschrijving voor een cursus verbindt men zich voor tenminste 2 maanden en voor het volledige cursusgeld daarvoor. Een maand is een kalendermaand – beginnend op de eerste van die maand en het cursusgeld ervoor dient volledig voldaan te worden.

4. Het cursusgeld dient uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.

5. Het cursusgeld wordt per maand berekend of een veelvoud daarvan, ook indien er i.v.m. reguliere schoolvakanties geen les wordt gegeven (exclusief de zomervakantie: de maanden juli en augustus).

6. Annulering van een cursus dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren, dit kan per post of mail, minimaal één kalendermaand van tevoren, te rekenen vanaf de eerste van de maand. Bij annulering per mail dient er een bevestiging van Studia plaats te vinden, anders is de annulering niet rechtsgeldig. Er vindt geen restitutie plaats van cursusgeld.

7. Bij niet tijdige betaling van het cursusgeld kan deelname aan de cursus geweigerd worden.

8. U heeft geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het cursusgeld, indien u niet of in beperkte mate van de cursus gebruik maakt.

9. Indien voor een cursus niet of slechts gedeeltelijk betaald wordt, zijn de invorderingskosten, alsmede de wettelijk verschuldigde rente en administratiekosten voor rekening van de cursist(e). Vorderingen op cursusgelden worden door ons te allen tijde uitbesteed.

10. Studia behoudt zich het recht voor cursusdata te verschuiven respectievelijk te annuleren om redenen die buiten haar verantwoordelijkheid vallen. Indien de cursist(e) van de nieuwe datum geen gebruik kan maken zal restitutie van de resterende lessen plaatsvinden.

11. Studia sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor het zoekraken, ontvreemden of beschadigen van eigendommen van cursisten op de cursuslocatie.

12. Eventuele klachten over de inhoud en/of de vorm van de cursus verzoeken wij u schriftelijk kenbaar te maken aan de eigenaresse van Studia, mevrouw S.M. van Voorst.

13. Het geretourneerde inschrijfformulier – per mail of schriftelijke post – is een onherroepelijk aanbod tot een cursusovereenkomst van de ondergetekenden. De overeenkomst komt tot stand door bevestiging door Studia of een begin van de uitvoering van de overeenkomst door Studia. Onder cursus wordt  verstaan elke vorm van huiswerkbegeleiding en/of jongerencoaching.